Telefoon
Bel ons
085 130 541 7

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 
Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities                        
Artikel 2 – Toepasselijkheid                        
Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer                
Artikel 4 – Het aanbod                        
Artikel 5 – De prijs                            
Artikel 6 – Betaling                        
Artikel 7 – De overeenkomst                        
Artikel 8 – Levering en uitvoering                    
Artikel 9 – Conformiteit en garantie                    
Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging        
Artikel 11 – Herroepingsrecht                        
Artikel 12 – Kosten in geval van herroeping                
Artikel 13 – Uitsluiting herroepingsrecht                
Artikel 14 – Klachtenregeling                        
Artikel 15 – Geschillen                        
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen            Artikel 1 – Definities
Hieronder worden de definities van de voorwaarden uitgelegd:  
• Bedenktijd: Binnen dit termijn kan de consument gebruik maken van het herroepingsrecht; 
• Consument: De persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer en niet verbonden is aan het beroep of het bedrijf. 
• Dag: Een kalenderdag;
• Duurtransactie: Een reeks producten en of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting gespreid is over een bepaalde tijd;
 • Duurzame gegevensdrager: Hieronder wordt ieder middel verstaan welke de consument of ondernemer in staat stelt om de persoonlijke informatie op te slaan, zodat deze in de toekomst geraadpleegd kan worden of een ongewijzigde reproductie teweeg kan brengen;
• Herroepingsrecht: Dit is het recht om af te zien van de overeenkomst binnen de vastgestelde bedenktijd voor de consument;
• Modelformulier: Hieronder wordt het formulier verstaan welke ter beschikking wordt gesteld voor een consument. Deze kan ingevuld worden om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht;
• Ondernemer: De persoon die de producten en/of diensten vanaf een afstand aanbiedt aan de consument;
• Overeenkomst op afstand: De overeenkomst die wordt gerealiseerd na de verkoop van producten en/of diensten op afstand. Tevens kan hiermee de overeenkomst bedoeld worden voor het gebruik van een of meerdere technieken voor communicatie; 
• Techniek voor communicatie op afstand: Hieronder wordt het middel verstaan waarmee de overeenkomst kan worden gesloten, zonder dat hiervoor de ondernemer en de consument samen hoeven te komen in dezelfde ruimte; 
• Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden van de ondernemer die op afname en retournering van producten en/of diensten van toepassing zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1.De algemene voorwaarden gelden op ieder aanbod van de ondernemer en tevens op de tot stand gekomen overeenkomst en bestelling, welke tussen de ondernemer en de consument wordt uitgevoerd. 
2.De algemene voorwaarden moeten te allen tijde worden voorgelegd aan de consument voordat de overeenkomst wordt gesloten. Wanneer dit niet mogelijk is, moet een oplossing worden geboden om alsnog de voorwaarden door te kunnen nemen. Zo kan er contact worden opgenomen dat de algemene voorwaarden in handen zijn van de ondernemer, waarna de consument een verzoek kan indienen om de voorwaarden kosteloos toegezonden te krijgen. 
3.De algemene voorwaarden kunnen in tegenstelling tot het vorige lid ook elektronisch worden toegezonden wanneer de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten. Zo kan de deze op een dusdanige manier worden opgeslagen, waardoor er altijd duurzaam te werk wordt gegaan. Indien het niet mogelijk is om de algemene voorwaarden op te laten slaan, moet aangegeven worden via welke weg de voorwaarden kunnen worden bekeken, of dat deze kosteloos worden toegezonden aan de consument. 
4.Indien er naast de algemene voorwaarden ook specifieke voorwaarden voor producten of diensten gelden, zijn de tweede en derde lid van toepassing en wordt de consument in staat gesteld in geval van tegenstrijdige voorwaarden zich te beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig is voor de consument. 
5.Wanneer een of meerdere bepalingen op een bepaald moment geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de voorwaarden en de overeenkomst voor het overige gedeelte tot stand en zal de betreffende bepaling in goed overleg worden vervangen door een bepaling waarvan de strekking van de eerdere voorwaarden zoveel mogelijk overeenkomt. 
6.De situaties die niet omschreven staan in de algemene voorwaarden dienen te worden behandeld en beoordeeld aan de hand van de geldende algemene voorwaarden en de strekking hiervan. 
7.Indien er onduidelijkheden optreden over de inhoud of uitleg van een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden moeten deze worden uitgelegd in dezelfde strekking als de algemene voorwaarden. 

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer
Bedrijfsnaam: Beschermdirect
E-mailadres: info@beschermdirect.nl
Wanneer de activiteiten van de ondernemer onderworpen is aan een relevant vergunningsstelsel: de gegevens van de toezichthoudende autoriteit:
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
-de beroepsvereniging of -organisatie waarbij de ondernemer is aangesloten;
-de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
-Een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 4 – Het aanbod
1.Indien er een beperkte geldigheidsduur op het aanbod geldt of onder voorwaarden uitgevoerd wordt, moet dit nadrukkelijk worden vermeld in het aanbod.
2.Het aanbod is te allen tijde vrijblijvend. De ondernemer mag het aanbod wijzigen en toepassen. 
3.Het aanbod bevat te allen tijde een volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Deze gedetailleerde beschrijving zorgt voor een goede beoordeling vanuit de consument over het aanbod. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen moeten deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten weerspiegelen. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de ondernemer niet. 
4.De afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod dienen ter indicatie. Ze geven geen aanleiding tot schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. 
5.Afbeeldingen bij producten bieden een waarheidsgetrouwe weergaven van het aanbod. De kleuren op de afbeeldingen kunnen afwijken van de echte kleuren van de producten. De ondernemer kan hier geen garantie op bieden.  
6.De informatie bij het aanbod schept een duidelijk beeld van de rechten en plichten van de consument, welke aan het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
• de prijs, exclusief belastingen;
• de eventuele verzendkosten;
• de totstandkoming van de overeenkomst en de benodigde handelingen;
• het herroepingsrecht en het al dan niet van toepassing zijn;
• de wijze waarop de betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt;
• de termijn die wordt gehanteerd voor de aanvaarding van het aanbod en waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
• het tarief dat wordt berekend voor de communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand op een andere manier wordt berekend dan het reguliere basistarief van het gebruikte communicatiemiddel;
• of en hoe de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en op welke wijze deze te raadplegen is voor de consument; 
• de wijze waarop de consument de verstrekte gegevens kan controleren en herstellen voordat de overeenkomst gesloten wordt; 
• de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten naast het Nederlands;
• de gedragscodes waar de ondernemer zich aan moet houden en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische wegen zou kunnen raadplegen; en
• in het geval van een duurtransactie: de minimale duur van de overeenkomst op afstand. 
• Optioneel: de beschikbare kleuren, soort materialen en kleuren. 

Artikel 5 – De prijs
1.Zolang de geldigheidsduur van toepassing is op het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. Met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van een verhoging van de btw-tarieven. 
2.In tegenstelling tot de vermelding in het vorige lid is de ondernemer in staat om producten en diensten waarvan de prijzen voorbehouden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de ondernemer geen invloed heeft, met variabele tarieven aan te bieden. Het feit dat er met variabele prijzen wordt gewerkt moet duidelijk aangegeven worden bij het aanbod dat het om richtprijzen gaat. 
3.In het geval van wettelijke regelingen of bepalingen mogen er prijsverhogingen plaatsvinden binnen 1 maand na de totstandkoming van de overeenkomst. In andere gevallen mag de ondernemer zich hier niet op herroepen. 
4.De prijsverhogingen mogen alleen binnen 1 maand plaatsvinden indien de ondernemer dit heeft vastgelegd en: 
a. deze prijsverhogingen volgen aan de hand van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. indien de consument bevoegd is om de overeenkomst op te zeggen vanaf de dag waarop de prijsverhoging in zal gaan. 
5.De genoemde prijzen van de producten of diensten zijn exclusief btw. 
6.De getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Op de druk- en zetfouten is geen aansprakelijkheid van toepassing en de ondernemer is niet verplicht om de producten en diensten tegen de foutieve prijs te moeten leveren. 

Artikel 6 – Betaling
1.De consument is in staat om de betaling via de website te laten verlopen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden toe te passen, waaronder een bankoverschrijving. 
2.De consumenten is verplicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens direct aan de ondernemer te melden. 
3.Indien de consument weigert te betalen heeft de ondernemer volgens de wettelijke beperkingen het recht om kosten in rekening te brengen. Deze moeten vooraf aan de consument gemeld worden en in alle redelijkheid vastgesteld worden. 

Artikel 7 – De overeenkomst
1.Op het moment van aanvaarding vanuit de consument en het voldoen aan de gestelde voorwaarden, zoals bepaald in lid 4, komt de overeenkomst tot stand.
2.De ondernemer bevestigt direct langs elektronische wegen het ontvangst van de bestelling indien de consument het aanbod via deze weg heeft aanvaard. Zolang er geen bevestiging is gestuurd kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
3. De elektronische totstandkoming van de overeenkomst dient passende organisatorische en technische maatregelen om de data van de elektronische overdracht te beschermen. Tevens moet er een veilige webomgeving worden geboden. Indien er een elektronische betaling wordt geboden heeft de ondernemer de plicht om passende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. 
4.De ondernemer kan zich op de hoogte stellen of er aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Tevens mogen feiten en factoren meegenomen worden die ervoor zorgen dat er op een verantwoorde manier een overeenkomst op afstand kan worden aangegaan. Dit gebeurt binnen de wettelijke kaders. Indien blijkt dat er geen verantwoorde overeenkomst plaats kan vinden, is de ondernemer gerechtigd de bestelling of aanvraag te weigeren of de bijzondere voorwaarden in acht te nemen. Dit moet te allen tijde gemotiveerd worden aan de consument. 
5.De ondernemer heeft de plicht om de volgende informatie bijbehorende bij het product of de dienst, al dan niet schriftelijk of op een wijze die voor de consument toegankelijk is en kan worden opgeslagen op een elektronisch apparaat, aan de consument over moeten dragen: 
a. het adres waar de vestiging van de ondernemer gevestigd is en waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, inclusief een melding wanneer het herroepingsrecht niet van toepassing is op een product of dienst;
c. de informatie over de bestaande service en garantie die na de aankoop gelden;
d. Indien de ondernemer de gegevens in artikel 4 lid 3 al aan de consument heeft verstrekt, hoeven deze niet meer geleverd te worden;
e. indien de overeenkomt een duur van meer dan een jaar of voor onbepaalde duur heeft, is de ondernemer verplicht de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst voor te leggen.
6.De bepaling van het vorige lid is in geval van een duurtransactie slechts van toepassing op de eerste levering van een product of dienst. 
7.De opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van een desbetreffend product zijn bepalend voor het aangaan van iedere overeenkomst. 

Artikel 8 – Levering en uitvoering
1.De bestellingen moeten door de ondernemer zowel bij ontvangst als de uitvoering met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd worden. Zo ook bij de beoordeling van aanvragen tot de verlenging van diensten.  
2.Het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar maakt, geldt als de plaats van levering. 
3.Het bedrijf zal de geaccepteerde bestellingen, met inachtneming van de voorwaarden omschreven in lid 4 van dit artikel, met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij er een langere levenstermijn door de consument geaccepteerd is. In het geval van een vertraagde bezorging of het niet kunnen uitvoeren van de volledige betaling, ontvangst de consument hier binnen 30 dagen na bestelling bericht over. De consument heeft dan het recht om de overeenkomst zonder bijkomende kosten te ontbinden. Er is geen schadevergoeding van toepassing. 
4.Er wordt een indicatie gegeven van de levertermijnen. De consument kan geen rechten ontlenen aan de eventueel genoemde termijnen. Tevens heeft de consument geen recht op een schadevergoeding indien een termijn wordt overschreden.  
5.De ondernemer heeft de plicht om het bedrag dat de consument betaald heeft zo snel mogelijk terug te betalen in het geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen na ontbinding. 
6.Indien de levering van een besteld product niet mogelijk is, heeft de ondernemer de plicht om een vervangend artikel beschikbaar te stellen voor de consument. Wanneer een vervanging wordt geleverd, dient dit te allen tijde op een begrijpelijke wijze te worden gemeld aan de consument. Het herroepingsrecht kan in het geval van vervangende artikelen niet worden uitgesloten. De kosten van een retourzending komen voor rekening van de ondernemer. 
7.De ondernemer draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tot aan de bezorging bij de consument of indien er vooraf een aangewezen vertegenwoordiger bekend is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen en vastgelegd is. 

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie
1.De ondernemer heeft de plicht om de producten en/of diensten te laten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties die bij het aanbod vermeld staan, de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst van kracht zijn. Tevens staat de ondernemer ervoor in dat een product geschikt is voor ander gebruik dan normaal, indien overeengekomen. 
2.Het product heeft geen economische of technische levensduur. 
3.De ondernemer heeft het recht geen garantie te verstrekken in verband met hygiëne en mogelijke besmetting.   

Artikel 10 Duur, opzegging en verlenging
1.Er moet zorgvuldig om worden gegaan met het product en de verpakking tijdens de bedenktijd. Dit houdt in dat de consument het product slechts zal uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is. Zo kunnen de aard, de kenmerken en de werking vastgesteld worden. De consument zal het product daarom alleen hanteren en inspecteren zoals deze dat in de winkel zou doen. 
2.Indien er verder is gegaan dan toegestaan in lid 1 zal de consument aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product. 
3.De consument wordt niet aansprakelijk gesteld voor waardevermindering van een product indien de ondernemer de wettelijk verplichte informatie verzuimt te verstrekken en niet heeft geduid op het herroepingsrecht voor de overeenkomst wordt afgesloten. 
4.Indien de melding van herroeping bij de ondernemer door de consument via elektronische wegen bekend is gemaakt, moet na de ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging worden gestuurd. 
5.De ondernemer heeft de plicht de betalingen van de consument te vergoeden, inclusief leveringskosten die door de ondernemer in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product. Dit gebeurt direct of binnen 14 dagen vanaf de dag dat de consument de herroeping gemeld heeft. De ondernemer heeft het recht te wachten met betalen tot het product is ontvangen of tot een consument aangetoond heeft dat het product verzonden is. 
6.Indien een terugbetaling plaatsvindt, wordt hiervoor hetzelfde betaalmiddel gebruikt als de consument heeft gebruikt voor het bevestigen van de overeenkomst, tenzij de consument instemt met een andere betaalmethode. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling. 
7.Indien er vanuit de consument gekozen is voor een duurdere methode voor de levering dan de goedkoopste standaardlevering is de ondernemer niet verplicht om de bijkomende kosten voor de duurdere methode te vergoeden. 


Artikel 11 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.De consument heeft bij de aankoop van producten de mogelijkheid om binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Het bedenktermijn gaat in op de dag dat de consument, of een vertegenwoordiger die vooraf door de consument aangewezen en bekend is gemaakt, het product ontvangen heeft. Het herroepingsrecht vervalt indien de verpakking geopend is of de seal is verbroken. 
2.Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, is het de plicht om dit binnen 14 dagen na ontvangst van een product te melden bij de ondernemer. De bekendmaking kan voltooid worden door middel van het modelformulier, welke op te vragen is via info@beschermdirect.nl. De consument heeft de plicht om het product binnen 14 dagen na de bekendmaking van het herroepingsrecht te retourneren. Hiervoor moet een bewijs worden aangeleverd in de vorm van een bewijs van verzending. 
3.Indien de consument na verloop van de genoemde termijnen in lid 2 en 3 niet bekend gemaakt heeft dat er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht of het product niet teruggezonden heeft aan de ondernemer, wordt de koop doorgezet. 

Artikel 12 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument 
1.Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht dient de consument dit binnen de bedenktijd te melden aan de ondernemer door middel van het modelformulier. Tevens kan het op andere ondubbelzinnige wijze worden gemeld. 
2.De consument dient het product zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen vanaf het moment van de melding genoemd in lid 1 naar de ondernemer of overhandigt het product aan een gemachtigd vertegenwoordiger van de ondernemer. Indien de ondernemer aangeboden heeft het product zelf op te halen, hoeft dit niet. De terugzendtermijn is in acht genomen indien het product teruggezonden wordt voordat de bedenktijd verstreken is. 
3.Het product dient teruggezonden te worden inclusief de geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking. Tevens moeten de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies in acht worden genomen. 
4.De consument heeft de plicht om het risico en de bewijslast voor de tijdige uitoefening van het herroepingsrecht in acht te nemen en te bewaken. 
5.De kosten van het terugzenden van een product worden gedragen door de consument. Indien de ondernemer dit niet gemeld heeft of indien de ondernemer aangeeft de kosten te willen dragen, ligt de verantwoordelijkheid van de kosten bij de ondernemer in plaats van de consument.  
6.De consument is de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer nagekomen is op het moment dat de herroeping wordt gemeld, nadat er vanuit de consument nadrukkelijk is verzocht dat de dienst of levering van elektriciteit, gas of water die niet voor verkoop gereed is gemaakt in bepaalde hoeveelheid of een beperkt volume is aangevangen tijdens de bedenktijd. Dit wordt vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis van de overeenkomst. 
7.Er worden geen kosten door de consument gedragen voor de uitvoering van bovengenoemde diensten in beperkt volume of een beperkte hoeveelheid of de levering van stadsverwarming, indien: 
8.De wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij de herroeping of het modelformulier niet is verstrekt door de ondernemer aan de consument, of; 
9.Indien de consument niet nadrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van diensten of levering tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 
10.De kosten van een niet op een materiële drager geleverde inhoud, in geval van een volledige of gedeeltelijke levering, worden niet gedragen door de consument indien: 
11.de consument voorafgaand aan de levering niet nadrukkelijk heeft ingestemd met de nakoming van de overeenkomst voordat de bedenktijd verstreken is; 
12.de consument niet nadrukkelijk erkend heeft bekend te zijn met het verliezen van het herroepingsrecht bij het verlenen van toestemming; of 
13.de verklaring van de consument niet door de ondernemer bevestigd is. 
14.Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, worden de aanvullende overeenkomsten rechtstreeks door de ondernemer ontbonden. 
Artikel 13 – Uitsluiting herroepingsrecht
1.De ondernemer heeft het recht om het herroepingsrecht uit te sluiten bij producten die voldoen aan de reden omschreven in lid 2. Hierbij geldt dat de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod moet vermelden of tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de consument moet worden vermeld. 
2. Retourneren is alleen mogelijk indien de reden niet in verband kan worden gebracht met een mogelijke besmetting en hygiëne. 

Artikel 14 – Klachtenregeling
1.De klachtenprocedure moet op voorhand bekend worden gemaakt door de ondernemer en tevens behandeld worden overeenkomstig aan deze klachtenprocedure. 
2.De consument dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen 7 dagen na het constateren van de gebreken duidelijk omschreven en met volledige informatie indienen bij de ondernemer. 
3.Klachten dienen binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst worden behandeld door de ondernemer. Indien een klacht een langere verwerkingstijd behoeft, moet dit bij de consument bekend worden gemaakt. Dit gebeurt binnen 14 dagen na het ontvangen van de klacht door middel van een uitvoerig bericht en een indicatie wanneer de ondernemer een uitvoerig antwoord kan verschaffen. 
4.Indien de consument en ondernemer er in geval van een klacht samen niet uitkomen ontstaat er een geschil. Hierdoor komt de klacht in aanmerking voor een geschillenregeling. 
5.De verplichtingen van de ondernemer worden niet opgeschort, tenzij dit schriftelijk kan worden onderbouwd door de ondernemer. 
6.Indien de ondernemer een klacht gegrond verklaart, worden de geleverde producten kosteloos vervangen of gerepareerd door de ondernemer. 

Artikel 15 – Geschillen
1.Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die tussen de ondernemer en consument worden bevestigd. De algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing. Ook wanneer de ondernemer in het buitenland woonachtig is. 
2.Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de geleverde producten.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Indien de ondernemer aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden wenst te gebruiken, mogen deze niet ten nadele zijn van de consument. Deze aanvullingen en afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd, op een zodanige manier dat deze informatie door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een elektronisch apparaat. 


 

Waarom Beschermdirect?

Check Veilig en betrouwbaar Check Bodemprijzen Check Grote afname zonder aanbetaling Check CE en FDA goedgekeurd Check Vlotte levering